Koncepcja pracy

Koncepcja pracy  Niepublicznej Szkoły Podstawowej Little Oxford została opracowana w oparciu o:

  1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  2. Ustawę o systemie oświaty z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe, w szczególności art. 293.3.2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7. 09. 1991 r. (ze zm.). w szczególności art. 22a, 22ab
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
  4. Kartę Nauczyciela z dnia 12 lutego 2014 1982r. ( Dz.U. z 2014r. poz. 191.)
  5. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.
  6. Statut  Niepublicznej Szkoły Podstawowej Little Oxford 
  7. Program wychowawczy szkoły.

WPROWADZENIE
Niniejsza koncepcja pracy szkoły jest zbiorem priorytetów i zadań wynikających z misji i wizji Szkoły. Ma charakter kroczący i wieloletni, zapewnia płynność w planowaniu oraz umożliwia ukierunkowanie pracy zarówno na efekt, jak i na proces. Koncepcja została wprowadzona w życie  z dniem 1 września 2015 roku.
Koncepcja ta stanowi punkt odniesienia w procesie podejmowania decyzji, pozwoli na skoncentrowaniu się na tym, co najważniejsze, ułatwi kreowanie wizerunku Szkoły w otoczeniu, pomoże w planowaniu spójnych działań wszystkich członków społeczności szkolnej. Skonkretyzowanie wartości uznawanych przez społeczność szkolną pomogło sformułować misję i wizję Szkoły.
       
CEL GŁÓWNY:
Dążenie do jednego, wspólnego celu – sukcesu naszego ucznia, jego harmonijnego rozwoju w drodze systematycznego zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności co daje zadowolenie jemu, jego rodzicom i nauczycielom.

MISJA SZKOŁY
Dla kogo jesteśmy?
Dla:
- uczniów
- rodziców
- siebie i innych nauczycieli
- środowiska lokalnego: miasta, regionu
Po co jesteśmy?
- dla rozwoju naszych uczniów
- dla własnego rozwoju;
Aby:
- przygotowywać do kolejnych etapów edukacji
- uczyć świadomego uczenia się
- wspomagać rodziców w wyposażaniu naszych uczniów w wartości
- wspomagać rodziców w opiece nad dziećmi
- wspierać rodziców w procesie wychowania.
Czego potrzebujemy?
- świadomych nauczycieli i rodziców
- większej wiedzy o sobie, naszych uczniach i rodzicach
- umiejętności właściwej samooceny
- dobrej atmosfery pracy
- zaangażowania „wszystkich we wszystko”
- skutecznej komunikacji
- stale rozwijających się zasobów, bazy szkoły

WIZJA SZKOŁY
Uczeń:
- dobrze przygotowany do kolejnego etapu edukacji,
- angażuje się w życie klasy, Szkoły, środowiska,
- czuje się doceniony, dowartościowany,
- jest kreatywny,
- zna siebie,
- potrafi kierować procesem uczenia się, bo wie, że warto się uczyć,
- prawidłowo funkcjonuje w grupie,
- jest dobrym człowiekiem,
- radzi sobie z sukcesem i porażką,
- potrafi rozwiązywać swoje problemy;

Rodzic:
- obdarza zaufaniem nauczycieli i Szkołę,
- jest zadowolony z efektów pracy Szkoły,
- jest otwarty na nauczycieli,
- interesuje się postępami swego dziecka,
- jest świadomy mocnych i słabych stron dziecka,
- angażuje się we współpracę ze szkołą;

Nauczyciel:
- realizuje się w swojej pracy,
- jest świadomy swoich mocnych i słabych stron,
- oddaje się swojej pracy,
- jest kreatywny
- jest skłonny do refleksji – analizuje wyniki swojej pracy,
- współpracuje z innymi,
- włącza się w działania podejmowane w Szkole
- podnosi swoje kompetencje
- chce i wykorzystuje dostępne pomoce dydaktyczne;

Postawy i wartości:
- szanujemy tradycje Szkoły, miasta, regionu i państwa,
- akceptujemy siebie i innych,
- szanujemy wielokulturowość i wieloreligijność,
- pracujemy nad samorozwojem,
- jesteśmy aktywni w środowisku, w którym żyjemy,
- utożsamiamy się ze swoją Szkołą,
- słuchamy siebie nawzajem,
- podejmujemy pracę i współpracę,
- wykazujemy się otwartością wobec innych,
- nie poddajemy się w trudnych sytuacjach
- jesteśmy uczciwi w stosunku do siebie i innych,
- jesteśmy wrażliwi na ludzką krzywdę;

PRIORYTETY SZKOŁY
- wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej,
- edukacja europejska,
- edukacja językowa,
- wychowanie przez sport.

MODEL ABSOLWENTA
…jest aktywny – posiada zainteresowania i rozwija je na miarę  swoich możliwości
- ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki
- wykazuje się samodzielnością … jest świadomy  swoich praw i praw innych ludzi
- zna swoją wartość, wierzy w siebie
… jest ciekawy świata – stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł
- lubi i chce się uczyć
- wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna)
… jest odpowiedzialny – umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje
- umie rozwiązywać problemy
- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować
- umie dokonać samooceny, – cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki
…jest otwarty  – łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, potrafi współdziałać w grupie
- prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych
…jest optymistą – jest pogodny, pozytywnie patrzy na świat
- umie odróżniać dobro od zła, jest prawy
- cechuje go uczciwość i prawdomówność
- zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje
- zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować
…jest tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś  naturalnym
- jest wrażliwy na potrzeby innych
…jest krytyczny – selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia.


ZADANIA
I.   MOJA SZKOŁA – TU I TERAZ     
Budowanie tożsamości społeczności szkolnej w duchu patriotyzmu
- organizacja w szkole uroczystości z okazji świąt i rocznic państwowych,
Kształtowanie pozytywnego stosunku do wielokulturowości
- udział w imprezach szkolnych i miejskich
Promocja zdrowego stylu życia:
- udział w akcjach organizowanych prze SANEPID
- udział w programach: Mleko w szkole, Owoce w szkole
- udział z akcjach promujących bezpieczeństwo organizowanych przez Policję
- promowanie aktywnego trybu życia jako wzorcowego dla uczniów.

Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w działalności społecznej:
-zaangażowanie większej grupy uczniów w życie szkoły                                                                         
-motywowanie uczniów do podejmowania nowych inicjatyw i akcji na rzecz pomocy potrzebującym z naszego środowiska lokalnego.  -wyróżnianie i promowanie postawy empatii, tolerancji i wrażliwości na innych                                    
-doskonalenie zawodowe   nauczycieli   w kierunku skutecznej organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniom naszej szkoły.

III. RODZIC JAKO ŚWIADOMY PARTNER SZKOŁY
-stworzenie wspólnie z rodzicami i nauczycielami satysfakcjonującego obie strony modelu współpracy
-włączenie rodziców w proces nauczania  i wychowania
-ukazanie różnych perspektyw funkcjonowania ich dzieci w świecie szkoły, trudności,  jakie napotykają i radości, którymi mogą i chcą się dzielić
-zachęcanie rodziców do włączenia w proces integracji społeczności szkolnej poprzez współorganizację festynów, dni otwartych i uroczystości szkolnych.

IV. SKUTECZNY NAUCZYCIEL I  EFEKTYWNY PRACOWNIK
-upowszechnianie standardów współpracy nauczycieli w zespołach, zachęcanie do wymiany doświadczeń i rozpoznawania dobrych praktyk szkolnych
-budowanie zespołu pracowników i nauczycieli poprzez wzmacnianie ich poczucie bezpieczeństwa w placówce, wspieranie i pomaganie w -rozwijaniu mocnych stron oraz eliminowaniu słabych, integracja społeczności szkolnej wokół potrzeb placówki, inspirowanie do -podejmowania twórczych działań  na rzecz wspomagania rozwoju uczniów i udzielania wsparcia ich rodzicom w opiece i wychowaniu dzieci, -powstawanie innowacji pedagogicznych
-dzielenie się doświadczeniami i upowszechnianie dobrych praktyk, inspirowanie do rozwoju kompetencji zawodowych w formie informowania o nowościach literatury specjalistycznej, nowych rozwiązaniach prawnych, wyszukiwania odpowiednich  i ciekawych szkoleń.

V. MOJA SZKOŁA W PRZYSZŁOŚCI-Tworzenie Szkoły XXI wieku.
-wyposażanie szkoły w urządzenia i narzędzia umożliwiające nowoczesną edukację i zarządzanie szkołą, włączenie e-dziennika i poczty -elektronicznej celem zmiany kanałów komunikacji członków społeczności szkolnej, ciągłe modyfikowanie i dostosowywanie do potrzeb -użytkowników szkolnej strony internetowej na rzecz jej funkcjonalności, podejmowanie współpracy z innymi szkołami w celu wymiany dobrych praktyk.

VI. DYREKTOR JAKO MENEDŻER
-zapewnienie wysokiej jakości funkcjonowania placówki
-efektywne, gospodarne i spójne zarządzanie zasobami szkoły
-poszerzanie bazy szkoły, wzbogacanie sal lekcyjnych o nowe środki dydaktyczne
-uzupełnianie księgozbioru biblioteczki szkolnej
-dbałość o wystrój wnętrza budynku i otoczenie zewnętrzne szkoły
-promocja szkoły w środowisku lokalnym.

VII. DYREKTOR JAKO LIDER
-zarządzanie zespołem i utrzymywanie jego motywacji
-budowania dialogu pomiędzy wszystkimi podmiotami szkoły

Koncepcja przyjęta przez Radę Pedagogiczną  na jej posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2015 r.