Metody pracy

Nasze cele osiągane będą poprzez aktywne metody edukacji oraz koncepcje pedagogiczne współcześnie uznane: koncepcję prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, glottodydaktykę B. Rocławskiego, metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne, gimnastykę twórczą R. Labana, metodę dobrego startu M. Bogdanowicz, elementy pedagogiki M. Montessori. 

Będziemy pracować:
- metodą projektu – jest to najbardziej interaktywna metoda nauczania, ponieważ najsilniej angażuje uczniów, a przy tym łączy inne metody i techniki uczenia się. Rozwija zainteresowania ucznia, kształtuje aktywną postawę wobec rzeczywistości, uczy samodzielności w myśleniu i rozwiązywaniu problemów. Projekt jest terminowym zadaniem, wymagającym podejmowania różnorodnych aktywności, realizowanym samodzielnie przez uczniów, według przygotowanego wcześniej planu.

- metodą Cuisenairea „Liczby w kolorach”.

- organizować spotkania z ciekawymi osobami.

- Soft Start
Podążając za pozytywnymi doświadczeniami i opiniami naszych zagranicznych kolegów, jako jedna z pierwszych szkół w Polsce, wprowadzamy tzw. 'soft start'- delikatne, stopniowe rozpoczęcie dnia.
Oznacza to, że zachęcamy uczniów do przybycia do szkoły na godz. 8.00- gdzie bezpośrednio pójdą do swoich klas, aby rozpocząć od porannej aktywności. Będzie to formalny początek dnia szkolnego. Jednak pierwsza lekcja zacznie się o godz.8.15. Ten nowy system pozwoli nam na bardziej relaksujące rozpoczęcie nowego dnia szkolnego. Zauważono, że dzieci, które przychodzą bezpośrednio na lekcję, często czują się niespokojne, są bardziej nieśmiałe i zdenerwowane. W ciągu 15 minut uczniowie pod opieką nauczyciela będą miały okazję poczytać, rozwiązywać zagadki. Będzie to czas, w którym dzieci będą mogły zadawać nauczycielowi pytania, porozmawiać z nim, a także uczestniczyć w ustalaniu toku nauczania.

Uczenie się poprzez działanie:

Współpraca w grupach - umiejętność porozumiewania się z innymi,
Twórcze myślenie - wspieranie działań kreatywnych: budzenie zainteresowań i aktywności poznawczej,
Rozwój zdolności komunikacyjnych - umiejętność wyrażania swoich myśli i przekonań oraz zrozumienie innych
Propagowanie aktywności ruchowej - wszechstronnego rozwoju fizycznego
Obcowanie z kulturą i sztuką - poszerzanie horyzontów i umiejętności krytycznego myślenia
Wychowanie - zaszczepienie wartości moralnych i etycznych: nauczanie porozumiewania się w językach obcych; zaszczepienie poczucia własnej wartości i godności.