Oferta KL. I - III

Harmonogram zajęć obowiązkowych na pierwszym etapie kształcenia (klasy I-III) skonstruowany został w oparciu o sześć obszarów edukacyjnych:

I Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia w ramach edukacji wczesnoszkolnej prowadzi nauczyciel-wychowawca. Obejmują one przede wszystkim elementy edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej i technicznej (edukacja muzyczna, plastyczna, informatyczna a także treści dotyczące języka obcego nowożytnego i wychowania fizycznego zostały wyodrębnione osobnym programem nauczania).

1. Edukacja polonistyczna
Edukacja polonistyczna pełni nadrzędną rolę w edukacji elementarnej, co wiąże się z nauką komunikatywnego posługiwania się przez dzieci językiem ojczystym w mowie i w piśmie. Zakres edukacji polonistycznej obejmuje trzy elementy:
•    początkową naukę czytania i pisania
•    kształcenie językowe
•    kształcenie literackie
Umiejętność czytania, jaką dziecko ma zdobyć w pierwszych latach nauki, jest integralnie powiązana z umiejętnością pisania. Najważniejszym elementem umiejętności czytania jest rozumienie napisanego tekstu; aby to osiągnąć dzieci muszą znać poszczególne znaki języka pisanego, czyli litery. Cechy dobrego czytania to: płynność, poprawność, biegłość i wyrazistość. Umiejętność  pisania  polega  przede  wszystkim  na  zdolności  do spostrzegania, umożliwiającego rozpoznawanie, porównywanie i odtwarzanie znaków graficznych z uwzględnieniem ich charakterystycznych elementów. Pisanie to również zdolność przetwarzania  ruchu  na  obraz  ruchu.  Umiejętność  pisania  zostaje  przez  dziecko osiągnięta wówczas, gdy pismo dziecka odpowiada następującym kryteriom, jest:
•    czytelne
•    poprawne pod względem łączenia liter
•    estetyczne
Funkcją  nadrzędną  języka  jest  funkcja  komunikatywna.  Określona  sytuacja, w której znajdzie się dziecko, wymagać będzie zastosowania przez nie odpowiedniej konstrukcji składniowej jego wypowiedzi. Dziecko powinno umieć sformuować zdania o prostej i poprawnej strukturze, wyrażające jego myśli. Ważna jest umiejętność publicznego występowania, operowanie głosem adekwatnie do sytuacji przekazu, a także kontakt z audytorium, co wiąże sie z nabywaniem umiejętności asertywnego wyrażania własnych opinii i ocen oraz odbierania i oceniania komunikatów wyrażanych w różnorodnych formach. W  zakresie  kształcenia  literackiego  nadrzędną  umiejętnością  jest  rozumienie czytanego teksty polegające na „przekładaniu” języka symbolicznego na język wyobrażeń. W edukacji elementarnej wyróżnia się trzy poziomy rozumienia tekstu:
- wyodrębnianie z tekstu poszczególnych faktów i wydarzeń,
- wyodrębnianie stosunków przyczynowo-skutkowych,  
- wyodrębnianie głównej myśli danego utworu literackiego.

2. Edukacja matematyczna
Edukacja matematyczna polega na zdobywaniu przez dzieci kolejnych doświadczeń, obejmujących stosunki ilościowe określonych przedmiotów i ich wzajemne relacje. Podstawowe pojęcia, którymi dziecko powinno się posługiwać, to pojęcie liczby i działania arytmetycznego.

3. Edukacja spoleczno-przyrodnicza
Edukacja przyrodnicza to próba poznawania przez dziecko środowiska, które je otacza. Nadrzędną wartością pedagogiczną tej edukacji jest umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych i społecznych.
Edukacja społeczna
Dziecko znajdujące się w nowej sytuacji, jaką jest dla niego podjęcie roli ucznia, potrzebuje  do  pełnego  i  harmonijnego  rozwoju  psychofizycznego  zrozumienia, czułości i miłości płynącej z dwóch podstawowych środowisk, w których przebywa, z domu i szkoły. Ważne jest, by dziecko wierzyło we własne możliwości, czuło się bezpieczne i miało wsparcie w sytuacjach trudnych.

II Collegium Języków obcych nowożytnych
W Little Oxford obowiązkowym językiem obcym jest język angielski. Zajęcia z tego języka realizowane są na poziomie rozszerzonym przez cały cykl kształcenia (od klasy I do VIII). Codzienne lekcje prowadzone są przez nauczyciela posiadającego wykształcenie kierunkowe i zawierają treści określone w podstawie programowej nauczania ogólnego a także elementy edukacji językowej wykraczające poza wymogi określone przez MEN. Codzienny kontakt z językiem angielskim sprzyja systematycznemu i bezstresowemu opanowaniu podstawowych umiejętności językowych, jakimi są: mowa, czytanie, pisanie i słyszenie. Realizacji poszerzonego programu w zakresie języka angielskiego służy pracownia językowa wyposażona w programy multimedialne, książki, słowniki i filmy w j. angielskim oraz anglojęzyczne czasopisma dla dzieci i młodzieży. Program został poszerzony o zajęcia konwersacyjne prowadzone przez lektora native speaker'a.
 
III Collegium Informatyki i multimediów
1. Zajęcia komputerowe
Nauczanie wspomagane komputerem i zasobami internetowymi pozwala nie tylko rozwijać umiejętności informatyczne, ale przede wszystkim stwarza znakomite warunki rozwoju myślenia twórczego uczących się dzieci i oddziaływania na ich osobowość, przyspiesza i ułatwia nabywanie różnorodnych umiejętności i zdobywanie wielu pożytecznych informacji.
Zajęcia komputerowe na wszystkich etapach kształcenia prowadzi nauczyciel-informatyk. Program – zgodnie z wymogami MEN w zakresie edukacji komputerowej – zakłada zdobycie umiejętności zastosowania technik informatycznych i internetowych w życiu codziennym, uwrażliwia też uczniów na zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego użycia komputera i multimediów oraz nieostrożnego poruszania się w sieci. Wiedza techniczna i informatyczna naszych wychowanków poszerzana jest m.in. przy pomocy animacji, quizów, programów graficznych i prezentacji multimedialnych. W naszej szkole rozszerzamy program nauczania z informatyki, m.in. o naukę programowania w środowisku Scratch. Jest to prosty język programowania wprowadzający uczniów w świat informatyki. Stworzony został przez MIT (Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych). Tworząc projekty za pomocą Scratcha dzieci nauczymy nie tylko pisania programów komputerowych, lecz także kreatywnego myślenia, rozumowania i współpracy. Posługując się Scratchem można tworzyć gry komputerowe, animowane historyjki, prezentacje i inne.
Więcej o Scratchu tutaj:
https://scratch.mit.edu/about
 
IV Collegium artystyczne
Poszerzenie programu zajęć artystycznych ma na celu wsparcie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego naszych wychowanków. Dziecko umiejętnie poruszające się w świecie muzyki, plastyki, filmu i tańca to dziecko kreatywne, o twórczym umyśle i bogatej wyobraźni, a po kilku latach – to wszechstronnie wykształcony i otwarty młody człowiek. Dlatego obok udziału w szkolnych i lokalnych spektaklach, koncertach i imprezach kulturalnych nasi uczniowie już na pierwszym etapie kształcenia uczestniczą w autorskich zajęciach artystycznych w zakresie dwóch przedmiotów:

1. Edukacja muzyczna
Edukacja  muzyczna  rozwija  percepcję  słuchową,  aktywną  postawę  twórczą, sferę emocjonalną i wrażliwość estetyczną.
Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela z wykształceniem kierunkowym, w oparciu o program nauczania zatwierdzone przez MEN. Mają na celu nie tylko uwrażliwienie dzieci na szeroko pojętą muzykę, ale także wykształcenie w nich umiejętności myślenia abstrakcyjnego i świadomego poruszania się w muzycznej przestrzeni.  W klasach I-III istotnym elementem zajęć muzycznych jest ruch – dzieci poznają podstawy umuzykalnienia z elementami historii i zasadami muzyki oraz kształcenie słuchu.

2. Edukacja plastyczna
Edukacja plastyczna wspiera rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym. Umożliwia dostrzeganie, przeżywanie przez dziecko piękna tkwiącego w naturze oraz wyrażanie jego spostrzeżeń i przeżyć za pomocą dostępnych technik plastycznych.
Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela- wychowawcę. Plan zajęć obejmuje m. in. pracę różnymi technikami, wiedzy o sztuce i kulturze. Celem zajęć jest rozwijanie plastycznej wrażliwości dzieci m. in. dbałości o czytelność i estetykę swojej pracy, rozwijanie plastycznych zainteresowań uczniów poprzez poszerzanie ich wiedzy o wybitnych twórcach, stylach malarskich i architekturze, kształcenie umiejętności odczytywania przekazu zawartego w dziełach sztuki i inspirowanie do tworzenia własnych prac różnymi technikami plastycznymi (np. collage, mozaika, grafika, witraż, decoupage, szkic węglowy, rysowanie świecą, malowanie na szkle, malowanie na desce, rzeźbienie w glinie itp.). Treści zajęć  plastycznych korelują z innymi dziedzinami sztuki – w strukturę zajęć włączone zostały m.in. elementy literatury, muzyki, teatru i filmu.

3.  Edukacja techniczna
Edukacja techniczna to forma kontaktu dziecka ze światem współczesnej techniki. Dziecko podejmuje konkretne działania techniczne, nabywa związane z nimi umiejętności, przygotowuje się do rzetelnej i skutecznej pracy.

V Collegium fizyczne i edukacja zdrowotna
W ramach zajęć sportowych już na pierwszym etapie kształcenia proponujemy naszym uczniom doskonalenie sprawności ruchowej w ramach  przedmiotów:

1. Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne ma przede wszystkim zaspokajać naturalną potrzebę ruchu dzieci w młodszym wieku szkolnym, a także zwiększać poziom sprawności ruchowej przez rozwijanie cech motorycznych dziecka, takich jak: szybkość, siła, wytrzymałość, moc, zwinność i gibkość. Celem aktywności ruchowej jest wszechstronny rozwój dziecka, dążenie do rozwoju sprawności i wydolności fizycznej oraz koordynacji ruchowej, a także nabywanie podstawowych umiejętności przydatnych w różnych dyscyplinach sportowych.
Zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego (posiadający wykształcenie kierunkowe), w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez MEN oraz elementy programów własnych. Nauczyciel w-f jest także odpowiedzialny za organizację wszystkich olimpiad i imprez sportowych w danym roku szkolnym. Dzieci korzystają z sali gimnastycznej, wyposażonej we wszystkie niezbędne sprzęty (drabinki, materace, piłki, ławki, kosz podwieszany itp.). Program przewiduje także organizację zajęć i gier zespołowych na świeżym powietrzu.

2. W-F Edukacja wczesnoszkolna
W ramach zajęć wychowania fizycznego prowadzone są 2h z nauczycielem wychowawcą - gry i zabawy ruchowe z elementami dyscyplin sportowych, spacery, pobyt na placu zabaw i terenie zielonym.
 
 
VI Religia
Zajęcia organizowane są wyłącznie dla dzieci, których Rodzice wyrazili takie życzenie i podpisali oświadczenie w tej sprawie. Nauka religii przebiega na zasadach określonych aktami prawnymi wydanymi przez MEN i obejmuje treści zawarte w podstawie programowej katechezy, ustalonej przez Episkopat Polski (m.in. szeroką wiedzę na temat wiary katolickiej, przygotowanie do Pierwszej Komunii św., elementy etyki, wiedzę na temat pozostałych wyznań chrześcijańskich i innych religii, znajomość fragmentów Starego i Nowego Testamentu); zajęcia prowadzi nauczyciel-katecheta.