Zajęcia pozalekcyjne

Koło MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI - raz w tygodniu w ramach czesnego.
To miejsce dla tych, co czytają i lubią o tym rozmawiać, to dostęp do najciekawszych książek, swobodna dyskusja o przeczytanych książkach. To kreowania mody na czytanie. Miłym akcentem spotkań będzie poezja śpiewana przy akompaniamencie gitary i fortepianu. Celem koła jest poszerzenie znajomości literatury dziecięcej wśród dzieci z klas I-III oraz rozbudzenie zainteresowań i zainicjowanie własnej twórczości literackiej dzieci.
  • codzienne czytanie książek dzieciom w ramach Ogólnopolskiej Akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
  • współpraca z Biblioteką Miejską,
  • możliwość przynoszenia własnych ulubionych książki i dzielenia się nimi z innymi (kącik wymiany książek),
  • noc z książką - raz w semestrze (śpiworki, poduszki, czytanie ulubionych książek).

Koło KOMPUTEROWE-
raz w tygodniu w ramach czesnego.
Dzieci wykazują duże zainteresowanie komputerem. Kółko daje uczniom możliwość korzystania z urządzeń, sprzętu i oprogramowania komputerowego i przygotuje ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Uczy rzetelnego i odpowiedzialnego korzystania z komputera i Internetu oraz uświadamia uczniom, że komputer może dostarczać nie tylko rozrywki, ale też kształcić wiele umiejętności, a także pomagać w nauce, która dzięki ciekawym programom będzie atrakcyjnym i pasjonującym zajęciem. Celem zajęć koła informatycznego jest rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów z różnych dziedzin. Współpraca w ramach projektów „Fundacja nasza ziemia”, ekologia „Od Grosika do złotówki” podstawy przedsiębiorczości itp.

Koło JĘZYKOWE - język niemiecki raz w tygodniu w ramach czesnego.
Koło  językowe   przeznaczone   jest   dla   uczniów szczególnie   zainteresowanych,   kulturą,   historią   i geografią   krajów niemieckojęzycznych. Koło zainteresowań zakłada poszerzenie  wiedzy  z  zakresu zagadnień     kulturowych, poznanie specyfiki języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętności komunikacyjnych uczniów. W nauczaniu języka nie wystarczy bowiem przyswojenie przez ucznia   samych    struktur gramatycznych oraz określonego zasobu słownictwa w celu poprawnego komunikowania się, ale  dla  efektywności  tego  procesu  istotnym  jest  poznanie  i  zrozumienie  norm  kulturowych typowych dla kraju nauczanego języka.
Cele koła językowego:  
• Zapoznanie uczniów z kulturą krajów niemieckojęzycznych,
• Przybliżenie stylu życia,
• Poznawanie przez uczniów obyczajów i tradycji metodami aktywizującymi, uczącymi krytycznego i twórczego myślenia.
• Rozwijanie zainteresowań teatralnych oraz talentów plastycznych.
• Budzenie świadomości dzieci o współistnieniu odmiennych kultur i światopoglądów.

Koło PLASTYCZNE- raz w tygodniu w ramach czesnego.
Program zajęć koła plastycznego przeznaczony jest dla pierwszego etapu edukacyjnego obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej. Już od najmłodszych lat dziecko przejawia naturalną potrzebę przekazywania innym swoich odczuć. W tym zakresie twórczość plastyczna jest działalnością niezbędną w procesie kształtowania się jego osobowości.
Zajęcia plastyczne poprzez swoją różnorodność (klejenie, lepienie, malowanie, wycinanie, projektowanie, składanie) poprawiają sprawność manualną. Terapeutycznie wpływają na psychospołeczną sferę życia dziecka oraz na jakość wychowania.
Zajęcia koła plastycznego mają pobudzać kreatywność uczniów, odkrywać przyjemność tworzenia, rozwijać ich zainteresowania i uzdolnienia poprzez wykorzystanie szeregu technik plastycznych.
Twórczość plastyczna jest niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji. Jest początkiem poszukiwania własnego stylu. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności, współpracy w zespole.

CELE PROGRAMU
- rozwijanie wrażliwości i twórczego myślenia dziecka
- rozwijanie zdolności manualnej i percepcyjnej
- rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami
(ołówek, piórko, patyk, pędzel, kredka, itp.)
- wzbogacanie doświadczeń dziecka
- tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności ucznia
- wyposażenie w ogólną wiedzę o dziedzinach sztuk plastycznych
- umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz cieszenie się uzyskanym efektem
- wspomaganie rozwoju emocjonalnego i motywowanie do samodzielnych rozwiązań twórczych
- kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi
- rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności, inwencji i umiejętności planowania zadań
- stwarzanie sytuacji, w których dziecko rozwija aktywność twórczą
- wspomaganie dziecka w zakresie jego funkcjonowania w zespole
- wdrażanie dzieci do pracy nad estetyką szkoły oraz do udziału w konkursach plastycznych.