Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA DODATKOWE

Koło KOMPUTEROWE - raz w tygodniu w ramach czesnego.
Dzieci wykazują duże zainteresowanie komputerem. Kółko daje uczniom możliwość korzystania z urządzeń, sprzętu i oprogramowania komputerowego i przygotuje ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Uczy rzetelnego i odpowiedzialnego korzystania z komputera i Internetu oraz uświadamia uczniom, że komputer może dostarczać nie tylko rozrywki, ale też kształcić wiele umiejętności, a także pomagać w nauce, która dzięki ciekawym programom będzie atrakcyjnym i pasjonującym zajęciem. Celem zajęć koła informatycznego jest rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów z różnych dziedzin. Współpraca w ramach projektów „Fundacja nasza ziemia”, ekologia „Od Grosika do złotówki” podstawy przedsiębiorczości itp.

Koło KULTUROWO-JĘZYKOWE (język angielski- native speaker) raz w tygodniu w ramach czesnego.
Koło   kulturowo-językowe   przeznaczone   jest   dla   uczniów szczególnie   zainteresowanych,   kulturą,   historią   i geografią   krajów   anglojęzycznych.  Koło  zainteresowań  zakłada  poszerzenie  wiedzy  z  zakresu zagadnień     kulturowych,     poznanie     specyfiki     języka     angielskiego    ze     szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętności komunikacyjnych uczniów. W nauczaniu języka nie    wystarczy    bowiem    przyswojenie    przez    ucznia    samych    struktur gramatycznych oraz określonego zasobu słownictwa w celu poprawnego komunikowania się, ale  dla  efektywności  tego  procesu  istotnym  jest  poznanie  i  zrozumienie  norm  kulturowych typowych dla kraju nauczanego języka.
Cele koła kulturowo-językowego:  
• Zapoznanie uczniów z kulturą krajów anglojęzycznych,
• Przybliżenie stylu życia,
• Poznawanie przez uczniów obyczajów i tradycji metodami aktywizującymi, uczącymi krytycznego i twórczego myślenia.
• Rozwijanie zainteresowań teatralnych oraz talentów plastycznych.
• Budzenie świadomości dzieci o współistnieniu odmiennych kultur i światopoglądów.

Koło MATEMATYCZNE - raz w tygodniu w ramach czesnego,
Matematyka jest jednym z najważniejszych przedmiotów nauczania w szkole. Stymuluje rozwój intelektualny uczniów.
Udział w zajęciach koła matematycznego stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenie swoich umiejętności.

Cele ogólne koła:
- rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,
- wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji,
- doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych i nabywanie nowych umiejętności,
- przyswojenie podstawowych pojęć i umiejętności matematycznych znajdujących zastosowanie w najprostszych sytuacjach praktycznych,
- opanowanie sprawnego wykonywania obliczeń na liczbach naturalnych,
- opanowanie umiejętności wykorzystania najprostszych pojęć geometrii w sytuacjach praktycznych, rozwój wyobraźni przestrzennej.