Zajęcia pozalekcyjne

Koło KOMPUTEROWE - raz w tygodniu dla wszystkich w ramach czesnego.
Dzieci wykazują duże zainteresowanie komputerem. Kółko daje uczniom możliwość korzystania z urządzeń, sprzętu i oprogramowania komputerowego i przygotuje ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Uczy rzetelnego i odpowiedzialnego korzystania z komputera i Internetu oraz uświadamia uczniom, że komputer może dostarczać nie tylko rozrywki, ale też kształcić wiele umiejętności, a także pomagać w nauce, która dzięki ciekawym programom będzie atrakcyjnym i pasjonującym zajęciem. Celem zajęć koła informatycznego jest rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów z różnych dziedzin. Współpraca w ramach projektów „Fundacja nasza ziemia”, ekologia „Od Grosika do złotówki” podstawy przedsiębiorczości itp.

Koło KULTUROWO- JĘZYKOWE- raz w tygodniu w ramach czesnego.
Koło   kulturowo-językowe   przeznaczone   jest   dla   uczniów szczególnie   zainteresowanych,   kulturą,   historią   i geografią   krajów   anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.  Koło  zainteresowań  zakłada  poszerzenie  wiedzy  z  zakresu zagadnień     kulturowych,     poznanie     specyfiki     języka     angielskiego  i niemieckiego   ze     szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętności komunikacyjnych uczniów. W nauczaniu języka nie    wystarczy    bowiem    przyswojenie    przez    ucznia    samych    struktur gramatycznych oraz określonego zasobu słownictwa w celu poprawnego komunikowania się, ale  dla  efektywności  tego  procesu  istotnym  jest  poznanie  i  zrozumienie  norm  kulturowych typowych dla kraju nauczanego języka. 
Cele koła kulturowo-językowego:  
• Zapoznanie uczniów z kulturą krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych,
• Przybliżenie stylu życia,
• Poznawanie przez uczniów obyczajów i tradycji metodami aktywizującymi, uczącymi krytycznego i twórczego myślenia. 
• Rozwijanie zainteresowań teatralnych oraz talentów plastycznych. 
• Budzenie świadomości dzieci o współistnieniu odmiennych kultur i światopoglądów.

Koło DZIENNIKARSKIE
- raz w tygodniu w ramach czesnego.
Zajęcia skierowane są do uczniów wykazujących zainteresowanie dziennikarstwem i szeroko pojętymi mass-mediami, w tym popularnymi obecnie social mediami.
Poprzez uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach uczniowie:
- poszerzą swoją wiedzę na temat środków masowego przekazu, takich jak prasa, radio, telewizja i Internet,
- zdobędą lub udoskonalą umiejętność tworzenia tekstów (w różnych gatunkach dziennikarskich) i innych materiałów charakterystycznych dla wybranych mediów, zwłaszcza prasy i Internetu,
- nauczą się pozyskiwać informacje i przekazywać je w sposób interesujący,
- poznają różne style wypowiadania się - dostosowane do sytuacji i zgodne z zasadami etyki dziennikarskiej,
- będą potrafili odpowiednio odczytywać informacje, opinie, komentarze, właściwie reagować na próby manipulacji w mediach,
- poszerzą swoją wiedzą na temat pracy w redakcji i kolejnych etapach powstawania gazety,
- usprawnią umiejętność korzystania z programów graficznych do edycji obrazu i dźwięku,
- nabędą umiejętności pracy zespołowej i pozbędą się lęku przed wystąpieniami publicznymi,
- rozwiną umiejętność pracy zespołowej oraz umiejętności interpersonalne.
Cele ogólne:
- wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów i kształtowanie ich osobowości,
- przygotowanie uczniów - jako odbiorców i twórców - do świadomego uczestnictwa w kulturze,
- kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie,
- zdobywanie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości do wykonywania nowych zadań i rozwiązywania problemów.
Cele szczegółowe:
- poznanie specyfiki różnych środków masowego przekazu - prasy, radia, telewizji, Internetu,
- poznawanie słownictwa związanego z prasą i etapów powstawania gazety,
- poznawanie wybranych form komunikacji internetowej i mediów elektronicznych,
- zaznajomienie z cechami podstawowych gatunków dziennikarskich,
- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy,
- uświadamianie zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią i uczenie sposobów ich unikania,
- redagowanie własnych tekstów,
- wdrażanie do pracy z komputerem oraz innym sprzętem elektronicznym przy tworzeniu tekstów i przygotowywaniu różnorodnych materiałów przeznaczonych do publikacji,
- poznanie dostępnych programów do obróbki obrazu i dźwięku,
- rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,
- rozwijanie umiejętności interpersonalnych (nawiązania kontaktu z rozmówcą, zadawania pytań, kulturalnej rozmowy itp.),
- doskonalenie umiejętności językowych, ubogacanie słownictwa, uczenie umiejętności kulturalnego wyrażania własnych sądów i opinii,
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za słowo, rzetelności, wiarygodności, szacunku dla innych ludzi.
Na zajęciach będą wykorzystywane różne metody aktywizujące ucznia: burze mózgów, projekty, dyskusje, debaty „za i przeciw”, metody ćwiczeniowe z samodzielnym redagowaniem tekstów, praca z tekstem.
Wykorzystywane będą też formy pracy takie jak: indywidualna, zbiorowa i w małych grupach oraz praca w terenie - sondy, wywiady, wyjścia edukacyjne.
Zajęcia teoretyczne koła dziennikarskiego:
Wprowadzenie do zawodu dziennikarza i etyki dziennikarskiej.
Gatunki dziennikarskie.
Komunikacja werbalna i pozawerbalna.
Środki masowego przekazu we współczesnym świecie.
Prasa w przeszłości i dzisiaj. Gazety i czasopisma. Prasa lokalna.
Pojawienie się globalnej sieci - Internetu. Szanse i zagrożenia.
Radio i jego specyfika. Trochę historii i aktualności. Twórcy programów radiowych.
Telewizja - świat za szklanym ekranem. Wpływ telewizji na młodego odbiorcę.
Trochę ze świata filmu.
Reklama. Język i obraz. Skuteczna kampania reklamowa.
Portale społecznościowe w życiu współczesnych młodych ludzi.
Zajęcia praktyczne koła dziennikarskiego przy tworzeniu gazetki:
·         Planujemy pracę na zajęciach (giełda pomysłów)
·         Nasze ulubione czasopisma - w formie papierowej lub elektronicznej (prezentacje przygotowane przez uczniów)
·         Planujemy zawartość naszej gazetki
·         Szukamy tematów w najbliższym otoczeniu (ciekawostki z historii szkoły).
·         Opracowanie materiału zebranego podczas poszukiwań (redagowanie notatek, wybór zdjęć itp.)
·         Podstawy pracy z edytorem tekstu (Word) - pisanie tekstu notatki
·         Szkoła to ludzie, czyli kto jest kim w naszej szkole. Planowanie wywiadów z ważnymi w szkole osobami
·         Jak opracować dobry wywiad? Projektowanie pytań do wywiadu
·         Przeprowadzanie wywiadu, nagrywanie go za pomocą dyktafonu
·         Praca nad wywiadem - opracowanie zebranego materiału fonicznego (lub w formie notatek)
·         Trzymamy rękę na pulsie, czyli ważne wydarzenia w naszej szkole. Krótkie relacje z bieżących wydarzeń. Zdjęcia reporterskie i podpisy pod fotografiami
·         Tworzymy makietę numeru gazetki
·         Reklama może się przydać, czyli promujemy gazetkę (pomysły uczniów na akcje promocyjne, plakat)
·         Gdzie szukać informacji? (tworzenie mapy informacyjnej miejscowości)
·         Trochę wiadomości na temat prasy (podstawowe terminy prasowe i dziennikarskie)
·         Wyjście do redakcji lokalnej gazety/czasopisma lub spotkanie z dziennikarzem prasowym
·         Jak zbudowana jest profesjonalna gazeta?
·         Jak działa radio? Wycieczka do lokalnej rozgłośni radiowej poprzedzona przygotowaniem pytań do pracowników radia
·         Próba redagowania sprawozdania z elementami reportażu na temat wycieczki do radia
·         Różne rodzaje tekstów na ten sam temat - np. wywiad, artykuł, notatka
·         „Szukamy ludzi z pasją”, „Niepodległość według nas” - przeprowadzamy sondę
·         „Miejsca warte uwagi” lub „Moje miasto z innej perspektywy” - zajęcia w terenie, dokumentowanie
·         Praca nad własnymi tekstami (redagowanie, korekta, formatowanie).
·         Opracowywanie zebranego materiału - adjustacja, korekta, projekt graficzny
Uwagi:
Zajęcia będą dokumentowane w formie audiowizualnej. Zgromadzone materiały posłużą przy przygotowywaniu przez uczniów materiałów promujących szkołę i koło dziennikarskie, np. poprzez stworzenie ulotki, prezentacji.
W ramach koła dziennikarskiego przewidziane są zajęcia praktyczne z obsługi programów graficznych do obróbki obrazu i dźwięku, tworzenia kanału na YouTube.
Praktyczne zadania ćwiczeniowe do poruszanych tematów będę opracowywane na bieżąco. Przykładowa tematyka wspomniana w konspekcie może ulec zmianie (tematy będą konsultowane z uczestnikami zajęć).